Sbor dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") je základní organizační prvek občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je vůbec největším občanským sdružením v ČR.

Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:
§ 75
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

(1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.

(2) Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizací a jiným orgánům a organizacím vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být poskytována dotace v souladu se zvláštním právním předpisem.7a)


7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

SDH Ludgeřovice

založeno: 1.1.1904 (německý sbor - FF), 27.4.1927 (český sbor - SDH)

počet členů (k 1.1.2022): 130 členů

Družební sbory:

DHZ Liptovská Kokava, Slovenská republika
OSP Turzyczka, Polská republika

Aktualizováno (Neděle, 06 Únor 2022 17:58)